NAŠE HODNOTY

Obecná ustanovení:

  1. Fridays For Future Česká republika je převážně hnutí studentů a studentek středních škol, jejichž snahou je řešení klimatické krize. Koordinujeme a zaštiťujeme činnost hnutí Fridays For Future v České republice. 
  2. S tímto dokumentem se ztotožňují všichni členové a členky Fridays For Future Česká republika. 
  3. Členové a členky hnutí Fridays For Future Česká republika a jeho lokálních skupin pracují v souladu s tímto dokumentem.
  4. Tento dokument navazuje na veškerá předchozí prohlášení hnutí Fridays For Future Česká republika.
  5. Spolu s přijetím těchto hodnot se hnutí Fridays For Future v České republice hlásí k Lausannské klimatické deklaraci.
  6. Dokument byl schválen 4.11.2019. Členové a členky hnutí mohou navrhnout úpravy dokumentu, které musí být schváleny ostatními členy a členkami hnutí.

Vize

Bojujeme za naši budoucnost a naše životy stejně jako za budoucnost a životy všech ostatních. Ty jsou přímo ohroženy klimatickou krizí a ekologickým kolapsem.

Naším cílem je chránit biodiverzitu a udržet na planetě Zemi podmínky vhodné pro život všech jedinců. Chceme překonat klimatickou krizi a podílet se na tvorbě udržitelné společnosti, která bude fungovat v harmonii s přírodou. Tímto způsobem se snažíme fungovat uvnitř hnutí i mimo něj.

O změny se snažíme na osobní i lokální úrovni dle možností každého jedince. Klimatickou krizi je ale třeba řešit na státní a globální úrovni, proto vyzýváme k úzké mezinárodní spolupráci.

Otevřenost

Jsme převážně studenti a studentky středních škol. Hnutí je otevřené všem lidem, kteří sdílejí naše hodnoty a cíle. 

Odsuzujeme veškeré formy diskriminace, jako jsou rasismus, sexismus, xenofobie a diskriminance LGBTQIA* osob.

Jsme proti jakékoliv formě totalitarismu, proti fašismu a nenávistné rétorice. Vyhýbáme se obviňování jednotlivců. Nesoudíme nikoho na základě jeho schopností a současného ekologického chování. Podporujeme každého ve vzdělávání a osobním rozvoji dle jeho možností. Navzájem se respektujeme a přihlížíme k různým potřebám a schopnostem jednotlivých členů a členek.

Nezávislost

Nepodléháme vlivu politických stran a politických hnutí, firem ani jiných organizací. Podporujeme pouze činnost organizací, jejichž činnost je v souladu s našimi hodnotami. Nepodporujeme žádné politické strany ani politická hnutí, podporujeme konkrétní činy ve shodě s našimi hodnotami a cíli.

Veškeré naše financování je transparentní. Nepřijímáme finanční ani nefinanční dary, jejichž zdroj by byl v rozporu s našimi hodnotami a cíli. Finanční a nefinanční dary nás v žádném případě nesmí zavazovat k čemukoliv, co by bylo v rozporu s našimi cíli a hodnotami, ani nesmí ovlivňovat naše rozhodování. Financování upravuje Finanční kodex.

Rovnost 

Naše hnutí je nehierarchické. Názory a připomínky všech členů a členek hnutí jsou stejně důležité. Tvoříme prostor, kde se každý může vyjádřit v diskuzi bez ohledu na zkušenosti či dobu působení v hnutí, sociální a kulturní zázemí, stejně jako vědomosti a znalosti. Rozhodujeme konsensuálně a demokraticky, s ohledem na názory všech členů a členek.

Klademe důraz na vnitřní transparentnost. Informujeme ostatní o věcech, které děláme a jednáme mezi sebou férově. Odmítáme jakoukoliv formu manipulace či záměrné zneužívání hnutí v osobní prospěch. 

Prosazujeme demokratické řešení klimatické krize a věříme ve společnost, kde jsou si lidé rovni.

Nenásilí
Používáme nenásilnou konstruktivní komunikaci. Odsuzujeme veškeré násilí a násilné konflikty. Věříme v pospolitost, ne násilím rozdělenou společnost.

Klimatická spravedlnost a solidarita

Změny klimatu a klimatickou krizi vnímáme jako sociálně-politický problém a při řešení klimatické krize na to klademe důraz. Zatímco zisky z vypouštění emisí skleníkových plynů inkasují jednotlivci, změny klimatu dopadají na celou společnost. Klimatickou krizi nejvíce pociťují ti, kteří se nejméně podílí na jejích příčinách. 

Při řešení klimatické krize musíme brát ohled na všechny, kteří jsou klimatickou krizí zasaženi. Jsme solidární se všemi oběťmi klimatické krize.

Požadujeme spravedlivé řešení klimatické krize, které nebude negativně dopadat na ty, kteří za klimatickou krizi nesou menší zodpovědnost.

Usilujeme o sociálně spravedlivou a soudržnou společnost. 

Sebereflexe

Přijímáme konstruktivní kritiku, učíme se a rozvíjíme se. Reflektujeme naše fungování. Každý přispívá k fungování svým dílem podle svých aktuálních možností a schopností. Reagujeme na změny a promítáme je do činnosti našeho hnutí. 

Akce

Vyzýváme média, politiky, aktéry firem a společností zodpovědných za klimatickou krizi a celou společnost, aby náležitě reagovali na klimatickou krizi. Aktivně přispíváme k úzké spolupráci mezi politiky a vědci.

Cílem našich akcí je zrychlit, změnit a zefektivnit proces řešení klimatické krize. Jako celé hnutí se při naší činnosti chováme v rámci našich možností spravedlivě a šetrně k životnímu prostředí.

Navzájem si pomáháme najít způsoby dosáhnutí společného cíle. Podporujeme různé druhy akcí, které jsou v souladu s našimi hodnotami.